Davart la violenza a chasa

Violenza a chasa ha bleras fatschas

Violenza psichica, economica e verbala

Essas Vus pertutgada da violenza da Voss um, partenari u ex-partenari? Vegnis Vus smanatschada, sfurzada da far insatge, violada corporalmain u psichicamain?

La violenza psichica è savens greva da vesair per persunas externas. Ella sa mussa per exempel cun: offender, insultar, umiliar, controllar, cumandar, serrar en, isolar, tementar.

Violenza corporala

La violenza corporala sa mussa tranter auter cun: dar ina enturn las ureglias, dar fridas, boxar, stranglar, stumplar, morder, trair objects, trair vi dals chavels, arsentar.

Violenza sexuala

La violenza sexuala ha la finamira da dominar ina persuna e sa mussa p.ex. cun sfurzar insatgi ad acts u praticas sexualas, violaziuns.

Stalking

Las mulestas sa repetan per il solit sur in temp pli lung e sa preschentan sco suonda: mulestas per sms, e-mail e telefon, contacts nungiavischads, persecuziuns, spetgar insatgi a la plazza da lavur u davant l’abitaziun, dumandar ora parents, enconuschents.

Basas legalas

Violenza a chasa è in surpassament dal dretg a l’integritad da mintga uman. Acts violents en famiglias e relaziuns da pèrs èn in fatg penal.

Dapli davart las leschas en Svizra chattais Vus qua.

Tge poss jau far?

Vus avais il dretg da bandunar l’abitaziun matrimoniala. Sche Vus essas l’unfrenda da violenza a chasa avais Vus il dretg ad agid ed accumpagnament tenor la Lescha federala davart l’agid a victimas da delicts, era sche Vus na purtais betg plant. Sco persuna pertutgada da la violenza avais Vus sa chapescha er il dretg da prender cun Vus ils uffants. La polizia ha il dretg da renviar 10 dis persunas violentas. La Chasa da dunnas è il post da consultaziun per dunnas en situaziuns da crisa u sche Vus As sentis smanatschada e malsegira, schebain ch’il delinquent è vegnì renvià. Vus pudais pretender dal presidi da la dretgira districtuala mesiras per la protecziun da la lètg, il meglier cun sustegn d’in advocat. Las mesiras da protecziun regleschan p.ex. la tgira dals uffants, l’attribuziun da l’abitaziun ed il pajament da contribuziuns d’aliments. La dretgira po er ordinar scumonds d’avischinaziun, da quartier e da contact. Era persunas che na disponan betg d’avunda meds finanzials survegnan assistenza giudiziala.

Respostas a Vossas dumondas

Kontaktformular
Sending